Veelgestelde vragen

Wat is verloning en hoe werkt het?

Verloning is het proces waarbij een werkgever een werknemer betaalt voor de geleverde arbeid. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld via een salaris of uurloon. Werknemers ontvangen hun loon meestal maandelijks of per week. Het bedrag dat een werknemer ontvangt, wordt bepaald door het afgesproken salaris en de gewerkte uren.

Kan een werkgever salaris zomaar verlagen?

Nee, uw werkgever kan uw salaris niet zomaar verlagen zonder geldige reden. Als uw werkgever van plan is om uw salaris te verlagen, moet hij/zij dit met u bespreken en een goede reden geven voor de verlaging. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat u minder uren werkt of omdat er sprake is van financiële problemen binnen het bedrijf. Als u het niet eens bent met de verlaging, kunt u bezwaar maken bij uw werkgever en indien nodig juridische stappen ondernemen.

Met welke software werkt Verlonen.nu?

Verlonen.nu werkt met de software Nmbrs, zowel voor de salarisadministratie als de HR diensten.

Daarnaast maken we gebruik van. Nmbrs ESS is de mobiele versie van de medewerkerslogin/ Employee Self Service (ESS) en biedt twee login types voor uw medewerker : de Medewerker Login en de Payslip Viewer. Zo hebben medewerkers, via computer of smartphone, overal en altijd inzicht in hun persoonlijke gegevens, loonstroken en verlof.

Welke tarieven hanteert Verlonen.nu?

Verlonen.nu hanteert een staffel inzake de prijs per loonstrook, deze loopt af op basis van het oplopend aantal loonstroken. Omtrent de HR diensten wordt er een opmaat offerte gerealiseerd op basis van een uurtarief tussen € 55,00 en € 85,00 per uur. Voor werkzaamheden zoals het opstellen van een o.a. een arbeidsovereenkomst of het  opstellen personeelshandboek wordt een éénmalige bedrag gerekend.

Wat zijn de verschillende soorten loon?

Er zijn verschillende soorten loon, zoals het salaris, het uurloon en het minimumloon. Het salaris is het bedrag dat een werknemer verdient op basis van een vastgesteld maandelijks of jaarlijks bedrag. Het uurloon is het bedrag dat een werknemer verdient per gewerkt uur. Het minimumloon is het laagste bedrag dat een werkgever mag betalen aan zijn werknemers. Het minimumloon wordt elk jaar vastgesteld door de overheid en kan variëren afhankelijk van de leeftijd van de werknemer en het aantal gewerkte uren.

Wat is loonaangifte en hoe werkt het?
De aangifte loonheffingen (loonaangifte) is een bestand dat bestaat uit een overzicht van heffingen die een werkgever moet afdragen aan de Belastingdienst over het inkomen van alle werknemers die bij hem in dienst zijn of in dienst geweest zijn. Als werkgever moet u verplicht loonheffing inhouden op de loonstroken van uw medewerkers, dit bedrag moet u afdragen aan de Belastingdienst. Het is belangrijk dat de loonaangifte op tijd binnen is bij de Belastingdienst (doorgaans binnen 1 maand na de verloning).
Wat staat er in de loonaangifte?

In de loonaangifte vult de inhoudingsplichtige gegevens in over wie er in dienst is, of aan wie een uitkering of pensioen wordt verstrekt. Daarbij wordt aangegeven wat de aard en omvang is van het inkomen dat betaald is.

Is loonadministratie verplicht?
 Als u inhoudingsplichtig bent, moet u een loonadministratie gaan bijhouden. Deze administratie moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat is nodig
om uw werknemers en ons de juiste gegevens te kunnen geven.
Waar staat arbeidsomstandigheden voor?

In de Arbeidsomstandighedenwet – of kortweg: de Arbowet – staan regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers te bevorderen. De Arbowet is een zogeheten kaderwet. Dat betekent dat er geen concrete regels staan, maar algemene bepalingen over het arbobeleid in bedrijven.

Wie controleert arbeidsomstandigheden?

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of werkgevers én werknemers zich aan de arboregels houden. Het gaat hierbij meestal over arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden of werktijden. Bij overtreding kan de Nederlandse Arbeidsinspectie een aantal maatregelen opleggen.

Is een werkgever verplicht om een cao te volgen?

Een cao is bij wet niet verplicht. Dit betekent dat als er geen cao (ondernemings-cao of bedrijfstak-cao) van toepassing is, u als werkgever zich niet hoeft te houden aan cao-bepalingen. Soms is het zelfs mogelijk uitgesloten te worden van een algemeen verbindend verklaarde cao. Maar daarvoor gelden strenge regels.

Kan een werkgever afwijken van een cao?
Als u als werkgever de cao-afspraken niet nakomt, kunnen uw werknemers u hierop aanspreken. Cao’s zijn afspraken tussen werkgevers- en werknemersorganisaties.
Wat wordt er bedoeld met sociale zekerheid?

Sociale zekerheid is een systeem om inkomen en/of verzorging te garanderen voor natuurlijke personen en gezinnen of andere samenlevingsvormen die, tijdelijk of blijvend, niet (langer) in staat zijn om zelf in (voldoende) inkomen en/of verzorging te voorzien.

Waar bestaat sociale zekerheid uit?

De sociale verzekeringen zijn onderverdeeld in de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen. Iedereen in Nederland is verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen: de Algemene ouderdomswet (AOW), de Wet langdurige zorg (WLZ), de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en de Algemene nabestaandenwet (Anw).

Wie regelt de sociale zekerheid?

De sociale zekerheidswetten (bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, bijstand, AOW etc.) worden in Nederland uitgevoerd door de SVB, het UWV en de gemeenten. De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op hoe deze instanties aan deze uitvoering invulling geven en wat daarvan de resultaten (effecten) zijn.

Wat zijn sociale lasten voor werkgevers en waar moet ik als werkgever aan voldoen?
De sociale lasten bestaan met name uit premies voor de WW/WIA, de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet en premie voor de verzekering voor loondoorbetaling bij ziekte. U kunt daarbij gebonden zijn aan een CAO.  U bent als werkgever verplicht om een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te maken. Hierin staat welke risico’s het werk met zich meebrengt voor uw werknemers. Verder moet er een plan van aanpak zijn. Daarin staat hoe u als werkgever de risico’s voor de veiligheid en gezondheid aanpakt en wanneer dat gebeurt.
Welke type arbeidscontracten zijn er?
  • tijdelijk contract.
  • vast contract.
  • oproepovereenkomst.
  • nulurencontract.
  • min-maxcontract.
  • oproepcontract met voorovereenkomst.
  • uitzendcontract.
  • detacheringscontract / interimcontract.
Wat is het minimumloon in 2023?

Op 1 juli 2023 is er opnieuw een verhoging van het minimumloon, nu met 3,13%. Per 1 juli 2023 is het minimumloon voor volwassenen 1.995 euro per maand. Dat is 460,40 euro per week, 92,08 euro per dag en 11,51 euro per uur (bij een 40-urige werkweek).

Heeft u een vraag?

Staat uw vraag en antwoord niet tussen de veelgestelde vragen? Neem dan gerust contact met ons op en stuur ons uw vraag, wij zullen u zo snel mogelijk antwoorden.

    Vragen over onze dienstverlening?