Deze privacyverklaring respecteert de privacy van de bezoekers van onze website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verweking zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkene om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. De huidige versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is. 

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies.en of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. 

Artikel 1 – wettelijke bepalingen

 1. Website: https://www.verlonen.nu
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: Verlonen.nu

Artikel 2 – Toegang tot de website 

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. De website en de informatie die daarop verstrekt wordt mogen niet gebruikt worden voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden.

Artikel 3 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, animatie plaatjes, videobeelden, geluiden alsook technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze website zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijk, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met de nationale of internationale wetgeving if in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

Verlonen.nu is in geen geval verantwoordelijk voor dalen, storingen moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop verbinding wordt gezocht met de website is eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om apparatuur en gegevens te beschermen tegen onder ander virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. 

Verlonen.nu is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

Verlonen.nu is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van onze website. U onthoudt u van iedere actie tegen Verlonen.nu als gevolg hiervan.

Indien Verlonen.nu betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is Verlonen.nu gerechtigd alle schade die Verlonen.nu dientengevolge lijdt en nog zal lijden op uw verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door een externe verwerker. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon: als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, of locatiegegevens. 

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door Verlonen.nu voor het onderhouden van het contact met u.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of het verwijderen van zijn of haar persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@verlonen.nu.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die Verlonen.nu verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens. 

Artikel 9 – Bewaartermijn gegevens

De door de Verlonen.nu van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald (volgens Algemene verordening gegevensbescherming, autoriteit persoonsgegevens). 

Artikel 10 – Cookies

 1. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
 2. Verlonen.nu maakt gebruik van de volgende cookies op haar website:
  1. Functionele cookies
  2. Analytische cookies
  3. Social media gerelateerde cookies
 3. Voor meer informatie over het gebruik, beheer en de verwijdering van cookies verwijzen wij door naar onze cookieverklaring.

Artikel 11 – Beeldmateriaal

Aan alle foto’s en beeldmateriaal die op onze website staan kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 12 –  Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 13 – Contact

Voor vragen of informatie over de website zelf kun je contact met ons opnemen via  info@verlonen.nu

 

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 30-06-2023